محاسبات ذهنی با چرتکه

آکادمی اندیشه: 🔵رابطه فعالیت ذهنی(چرتکه) با امواج مغزی (بتا)🔵 🧠مغزاز میلیاردها سلول عصبی به نام نورون تشکیل شده است که از ⚡️سیگنالهای الکتریکی⚡️ برای انتقال پیام میان خود استفاده میکنند.به این⚡️ سیگنالهای الکتریکی⚡️ بدلیل شکل نوسانی وموجی که دارند موج مغزی گفته میشود. امواج مغزی به چهار گروه دلتا ،تتا، آلفا و بتا تقسیم می … ادامه مطلب محاسبات ...