دوره مربیگری

در این دوره های آموزشی جهت تربیت مربی ویدئو و آموزش های مختلفی با ارائه مدرک قرار می گیرد