آموزش ریاضیات کانگورو

آموزش ریاضیات کانگورو شامل حل مسئله ، تحلیل ، مسابقات هوش و ریاضی می باشد