توانمند (6 تا 9 سال)

آموزش های این دسته مربوط به دانش آموزان دوره اول دبستان سنین 7 تا 9 سال می باشد