خبره (12 تا 16 سال)

آموزش های این دوره مربوط به دوره اول متوسطه و نوجوانان 13 تا 16 سال می باشد